You are here: Home > Bez kategorii > Reformy proponowane przez Dobroslawina, Erismana, Danilewskiego nie znajdowały realizacji

Reformy proponowane przez Dobroslawina, Erismana, Danilewskiego nie znajdowały realizacji

Reformy proponowane przez Dobroslawina, Erismana, Danilewskiego nie znajdowały realizacji.
Wobec zupełnego braku zainteresowania ze strony władz, przy kapitalistycznym systemie produkcji artykułów spożywczych i braku planowania niepodobna było w tym czasie wpłynąć, na jakość odżywiania się ludności.
Dopiero po Wielkiej Rewolucji Październikowej Rząd, Partia i medycyna radziecka zwróciły baczną uwagę na sposób odżywiania się szerokich mas ludności.
Już w pierwszym okresie władzy radzieckiej rozpoczęto organizowanie żywienia zbiorowego – we wrześniu 1918 r.
w Moskwie korzystało z żywienia zbiorowego 500000 osób, a w Leningradzie w końcu 1919 akcją tą była objęta cała ludność.
Z wielką energią przeprowadzone zostały prace sanitarne w dziedzinie higieny żywienia i kontroli nad środkami spożywczymi.
Zwłaszcza ożywioną działalność wykazuje Moskiewska Stacja Sanitarna pod kierownictwem Woskreseńskiego, tu organizuje się kursy dla lekarzy sanitarnych, zajmujących się kontrolą rynku żywnościowego.
Zwrócono też wielką uwagę na konieczność żywienia leczniczego, jako na doniosły czynnik w zapobieganiu i leczeniu.
Zagadnienie leczenia dietetycznego wypłynęło na szersze wody w roku 1921, kiedy za staraniem Ministerstwa Ochrony Zdrowia zorganizowano w Moskwie specjalne oddziały do leczenia chorób przewodu pokarmowego i przemiany materii pod kierunkiem prof.
M.
l.
Pewznera.
W zakładzie tym opracowano wówczas schematy dla odżywiania chorych.
W roku 1922.
na III Wszechzwiązkowym Zjeździe Uzdrowiskowym podkreślono konieczność leczniczego odżywiania chorych w uzdrowiskach radzieckich.
Wkrótce opracowano też szereg przepisów dietetycznych dla poszczególnych uzdrowisk.
Medycyna radziecka pierwsza też opracowała odżywianie lecznicze robotników bez odrywania ich od miejsca pracy.
Przy szeregu fabryk zorganizowano stołówki leczniczego żywienia – w czerwcu 1928 Sowo Nar.
Kom.
RSFSR powziął uchwałę utworzenia oddziałów dietetycznych przy zakładach nowych stołówek społecznego żywienia.
W ten sposób została zrealizowana możność leczenia robotników, cierpiących na przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki czy nerek bez konieczności odrywania ich od miejsca pracy.
Dzięki współpracy uczonych radzieckich powstała na terenie ZSRR gęsta sieć stołówek leczniczego żywienia, w których np.
w roku 1935, znalazło pomoc ponad 100 000 robotników.
W Związku Radzieckim ustalono po raz pierwszy w większej skali wpływ leczniczego żywienia na wydajność pracy (Marszak, Kabanowa, Funt, Goldberg).
Wykazano niezbicie, że żywienie lecznicze wpływa na wzrost wydajności pracy i zmniejsza znacznie ilość dni niezdolności do zajęć
[patrz też: czubryca czerwona zastosowanie, condizione legnica, aminy biogenne w żywności ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aminy biogenne w żywności condizione legnica czubryca czerwona zastosowanie
Archiwum

Copyright 2021 cukiernia łódź.