You are here: Home >Posts Tagged ‘szumgum

Nawet mleko nie jest wystarczające

Nawet mleko nie jest wystarczające (mała np.
zawartość żelaza, niepewne źródło witaminy D).
Owoce zawierają dużo wody, witamin i węglowodanów, natomiast mało białek i tłuszczów.
Należy też pamiętać, że białka, tłuszcze i węglowodany dostarczają naszemu organizmowi tylko 6 pierwiastków (C, H, 0, N, S, P), w tym węglowodany tylko 3 (C, 0, H).
Fakt ten dowodzi, że pożywienie pełnowartościowe musi być jednocześnie urozmaicone i różnorodne.
Zachowanie zdrowia i życia ludzkiego jest możliwe tylko przy optymalnym dowozie wszystkich potrzebnych dla nas składników.
Wielką rolę odgrywają tu zwłaszcza owce i jarzyny.
Poniżej rozpatrzymy poszczególne grupy składników naszego pożywienia.
A .
CUKROWCE WĘGLOWODANY Węglowodany są to związki chemiczne, zbudowane z węgla, wodoru i tlenu.
Wodór i tlen jest w nich zawarty w tym samym stosunku, co w wodzie.
Ogólny wzór węglowodanów jednocukrowców CnH2nOn Najprostszymi cukrami są aldehyd glicerynowy (I) Te dwa naj prostsze cukry nie wchodzą w skład naszej diety, ale powstają w organizmie przy rozkładzie bardziej złożonych węglowodanów.
Cukrowce są klasyfikowane zależnie od liczby cząsteczek cukru zawartych w drobinie, rozróżniamy, więc: jednocukrowce, dwucukrowce i wielocukrowce.
1.
Do jedno cukrowców albo cukrów prostych m.
in.
należą: glukoza, czyli dekstroza (cukier gronowy), fruktoza, czyli lewuloza (cukier owocowy), galaktoza; 2.
Dwucukrowce są to związki złożone z dwóch cząsteczek jednocukrowców, na które rozkładają się pod wpływem hydrolizy.
Do dwucukrowców m.
in zaliczamy sacharozę (glukoza + fruktoz-a), czyli cukier trzcinowy, laktozę (galaktoza + glukoza), czyli cukier mlekowy, maltozę (dwie cząsteczki glukozy), czyli cukier słodowy; 3.
Wielocukrowce powstają z połączenia wielu cząsteczek cukrów prostych za pośrednictwem ich grup wodorotlenowych z wydzieleniem wody; Do tej grupy należą: skrobia, glikogen, dekstryny, błonnik, hemiceluloza.
Jednocukrowce możemy klasyfikować według tego: 1) czy są pochodnymi aldehydów, czy ketonów; 2) ile zawierają atomów węgla, np.
triozy zawierają 3 atomy węgla, pentozy – 5, a heksozy – 6 atomów węgla.
Według tych określeń np.
ksyloza jest aldopentozą, glukoza – aldoheksozą, a fruktoza – ketoheksozą.
Cukry proste (jednocukrowce) C6H1206 glukoza, fruktoza i galaktoza są to związki krystaliczne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo wchłaniane w jelitach.
Stanowią one końcowe produkty trawienia węglowodanów.
Wszystkie węglowodany przed wchłonięciem i zużytkowaniem przez ustrój ludzki muszą być rozłożone do cukrów prostych.
Z punktu widzenia fizjologii najważniejszym cukrem prostym jest glukoza, która stanowi źródło energii dla naszego organizmu
[przypisy: szumgum, tort na roczek przepis, sonoforeza przeciwwskazania ]

Tags: , ,

Żywienie lecznicze zmniejsza wreszcie skłonność do nawrotów w chorobach przewlekłych

Żywienie lecznicze zmniejsza wreszcie skłonność do nawrotów w chorobach przewlekłych, a więc powinno znaleźć szerokie zastosowanie w medycynie zapobiegawczej.
Jakkolwiek odżywianie lecznicze nie stanowi panaceum na wszystkie choroby, to jednak w bardzo wielu przypadkach jest samowystarczalnym i skutecznym środkiem leczniczym.
W innych przypadkach żywienie lecznicze powinno być tłem, na którym znajdują zastosowanie inne metody leczenia.
Można powiedzieć, że gdzie nie ma żywienia leczniczego, tam nie wyzyskano wszystkich możliwości wyleczenia chorego, tam pominięto niesłychanie- ważny czynnik, jakim jest dieta.
W miarę postępów higieny i wiedzy o odżywianiu coraz bardziej staje się widoczny związek między zachowaniem zdrowia i zdolności do pracy a prawidłowym odżywianiem, które jest jednym z fundamentów higieny osobniczej i społecznej.
Higiena społeczna powinna pouczyć ludność o naj częstszych błędach popełnianych w kuchniach domowych, jadłodajniach i innych zakładach żywienia oraz o szkodliwych następstwach nieracjonalnego odżywiania dla zdrowia jednostek i narodów.
SKŁADNIKI POŻYWIENIA WSTĘP Za pokarmy uważamy związki, które przyjęte do organizmu mogą być zasymilowane w tkankach w celach wzrostu i odbudowy komórek lub wytworzenia energii.
Ściśle rzecz biorąc, pokarmy zawierają jednak składniki, które nie mieszczą się w tej definicji, jak np.
witaminy, związki smakowe, części niestrawne.
Pełna Iista składników pokarmu obejmuje: 1) węglowodany – dostarczające głównie ciepła; 2) tłuszcze i energii mechanicznej; 3) białka – służące głównie, jako budulec; 4) związki mineralne konieczne do wzrostu ustroju, procesów przemiany materii i jako budulec; 5) witaminy – konieczne do przemiany materii; 6) wodę – do budowy tkanek i przemiany materii; 7) części niestrawne – do budowy pokarmu i jako bodziec czynności ruchowej jelit; 8) związki nadające smak – czyniąc pokarm bardziej apetyczny pobudzają trawienie.
Należy podkreślić jednak, że tłuszcze i węglowodany w pewnym odsetku służą również do budowy tkanek, a białko w pewnych warunkach może być użyte, jako materiał palny do, wytworzenia ciepła i pracy mechanicznej.
W dawnych czasach sądzono, że wszystkie pokarmy zawierają jedną i tę samą substancję odżywczą.
Rozmaite pokarmy miały mieć, dlatego tylko różną wartość odżywczą, że były rozmaicie strawne i pierwiastek odżywczy znajdował się w nich w rozmaitej ilości.
Dopiero Liebig dowiódł, że w skład pożywienia wchodzą różne związki chemiczne, jak np.
białka, tłuszcze i węglowodany.
Nieco później przekonano się o znaczeniu soli mineralnych
[patrz też: szumgum, tort królewski sowa, sonoforeza przeciwwskazania ]

Tags: , ,

W USA głodowe tereny obejmują aż 11 stanów Południa

W USA głodowe tereny obejmują aż 11 stanów Południa, między innymi Florydę, Arkanzas, Wirginię, Karolinę, Georgię.
Niedostateczne odżywianie szerokich mas ludności ma również miejsce w Europie zachodniej.
Castro wierzy jednak, że ziemia może dostarczyć pożywienia -dla wszystkich, potępia teorię Malthusa i wykazuje, że służy ona tym, którzy: bronią i korzystają z ekonomiki typu imperialistycznego.
Jakkolwiek autor nie ustrzegł się od wielu błędnych poglądów, to jednak ostro potępia kapitalistyczny wyzysk, a wita z uznaniem reformy socjalne, a zwłaszcza reformę rolną w krajach demokracji ludowej i Chinach.
Castro wierzy w rewolucję socjalną, która potrafi stopniowo odciągnąć świat znad otchłani grożącej pochłonięciem naszej cywilizacji.
Braki w odżywianiu obniżają odporność ustroju, W zapobieganiu chorobom zakaźnym nie należy poprzestawać na uzyskaniu odporności swoistej, ale równocześnie trzeba podnieść siły obronne ustroju przez racjonalne i pełnowartościowe odżywianie.
Sposób odżywiania ma wpływ nawet na długość życia.
Szczury żywione pokarmem złożonym w 1/6 części z sproszkowanego mleka i z ziarna pszenicy żyły zwykle 590 dni.
Jeżeli mleko stanowiło część pożywienia, to okres życia przedłużał się przeciętnie do 654 dni, a więc o około 10% (cyt.
wg Joniffa).
Badania Shermana i Campbeua wykazują, że na długowieczność wpływa również podawana ilość wapnia, witaminy A i B2.
Ogromną i wciąż niedocenianą rolę gra żywienie lecznicze w zapobieganiu i zwalczaniu chorób.
Należy z naciskiem podkreślić, że żywienie dietetyczne ma na celu nie tylko podtrzymanie sił chorego, ale jest również cenną i pełnowartościową metodą leczniczą.
Odpowiednie odżywianie wpływa na skład chemiczny tkanek i na ich odczynowość.
Zwłaszcza Pewzner udowodnił, że za pomocą pożywienia można zmniejszać i zwiększać uczulenie organizmu.
Badania w laboratoriach i klinikach wykazały, że obciążenie węglowodanami zwiększa uczulenie organizmu.
Również Razienkow wykazał, że różne jakościowo diety wpływają na czynność narządów i tkanek zmieniając zespół czynników humoralnych organizmu, działając na trofikę i przemiany wewnątrzkomórkowe.
W klinice Pewznera w Moskwie uzyskano dobre wyniki za pomocą samej diety w 85 % przypadków rozmaitych schorzeń, stawów, serca i wątroby.
Żywienie lecznicze może wpływać na skuteczność innych metod leczniczych, na działanie środków farmakologicznych lub fizykalnych.
Żywienie lecznicze jest niezastąpionym środkiem zapobiegającym przejściu ostrych spraw w przewlekłe, np.
starego nieżytu jelita grubego w nieżyt przewlekły
[podobne: tort kanapkowy, tort królewski sowa, szumgum ]

Tags: , ,

W pogoni za zyskiem podnoszą oni nieustannie ceny na podstawowe artykuły spożywcze

W pogoni za zyskiem podnoszą oni nieustannie ceny na podstawowe artykuły spożywcze.
Zwyżka cen i obniżenie zarobków prowadzą do spadku siły nabywczej mas pracujących i dochodzi do kryzysu.
Spadek siły nabywczej mas pracujących powoduje ograniczenie spożycia, a tym samym dochodzi do nagromadzenia się wielkich zapasów żywności.
Kapitaliści nie mogąc środków tych sprzedać i nie chcąc dopuścić do obniżki cen masowo niszczą towary.
Używa się, więc w tych okresach masła do smarowania maszyn, opala się parowozy kukurydzą i pszenicą, wrzuca do morza worki z kawą, a nawet wylewa do rynsztoków mleko.
W tych warunkach następuje nieuchronnie spadek stopy życiowej świata pracy, warunki te pogarsza jeszcze militaryzacja ekonomiki, zamrażanie płac, inflacje.
W celu usprawiedliwienia tych nienormalnych stosunków kapitaliści starają się wytłumaczyć niedożywienie szerokich mas ludności rozmaitymi rzekomo naukowymi teoriami.
Jedną z nich jest teoria Malthusa, która głosi, że źródłem wszelkich klęsk socjalnych jest zbyt szybki wzrost ludności.
Za wzrostem tym rzekomo nie może nadążyć produkcja środków spożywczych.
Jednakże prosta obserwacja stosunków np.
francuskich wykazuje niedorzeczność takiego rozumowania.
W kraju tym mimo zatrzymania się przyrostu ludności położenie mas pracujących pogarsza się z roku na rok.
W rzeczywistości złe położenie mas pracujących zależy od podstawowego prawa ekonomicznego współczesnego kapitalizmu, tj.
konieczności uzyskania maksymalnych zysków.
W obecnym stanie techniki, agrobiologii, hodowli zwierząt produkcja środków spożywczych nie ma granic.
Dość wspomnieć, że w rejonie wielkich prac nawadniających w ZSRR pod uprawę oddana zostanie przestrzeń równająca się łącznym terytorium Anglii, Belgii, Holandii, Danii i Szwajcarii.
Na tych terenach można będzie wyprodukować żywność i odzież dla około 100 milionów ludzi.
W krajach o ustroju socjalistycznym produkcja i handel środkami spożywczymi są podporządkowane interesom społeczeństwa, a planowy system gospodarki nie dopuszcza do powstawania kryzysów.
Państwo dba o rozwój rolnictwa, hodowli zwierząt, przemysłu spożywczego.
Nie dopuszcza też do spekulacji środkami spożywczymi ani do ich falsyfikacji – zjawisk tak pospolitych w świecie kapitalistycznym.
W USA projekty ustawo standaryzacji podstawowych środków spożywczych były bardzo wolno realizowane w Kongresie.
Dopiero po pierwszej wojnie światowej, która spowodowała istną powódź fałszerstw na rynku spożywczym, zabrano się energicznie do tego zagadnienia.
Należy też podkreślić, że w USA, jak też i w innych krajach kapitalistycznych, fabrykanci gwałtownie opierają się próbom podawania do wiadomości publicznej niepomyślnych dla ich firm wyników analiz
[hasła pokrewne: aminy biogenne w żywności, szumgum, kwestia smaku tort ]

Tags: , ,

Wielki wpływ na sposób odżywiania ludności europejskiej miało zwłaszcza sprowadzenie ziemniaków

Wielki wpływ na sposób odżywiania ludności europejskiej miało zwłaszcza sprowadzenie ziemniaków.
Ziemniaki sadzone były najpierw w XVI w.
w Hiszpanii i Anglii, a następnie uprawa ich rozpowszechniła się i w innych krajach europejskich.
Czekoladę przywiózł do Europy w.
r.
1528 po raz pierwszy Kortez – wyrób jej udoskonalano w Hiszpanii w drugiej połowie XVI wieku.
Herbatę przywieziono z Chin po raz pierwszy do Niderlandów w r.
1610.
Z biegiem czasu nowe środki spożywcze zaczęły wypierać dawniej używane – wyszły z użycia rozmaite rośliny, jak dzwonki, pasternak, rzepak.
Ziemniaki i kukurydza w XVIII i XIX w.
wyparły hodowane dawniej proso.
Mimo niewątpliwego postępu w higienie i odżywianiu się ludności Europy, od XVII w, w wielu okolicach panował niedostatek, a często i głód.
Przyczyną tego stanu były głównie nienormalne stosunki społeczne i częste wojny.
We Francji za Ludwika XIV wydawano kolosalne sumy na przyjęcia dworskie, to życie ponad stan przyczyniło się w wielkiej mierze do ruiny kraju.
Warstwy uboższe cierpiały niedostatek – zwłaszcza lud cierpiał nędzę, ceny zboża były wygórowane.
Ucisk wieśniaków doszedł do szczytu w wieku XVIII, ludność wsi głodowała.
W 1770 r.
w niektórych okolicach Francji włościanie i robotnicy żuli trawę, jako pokarm, spożywano liście, obierzyny z ziemniaków, korę drzew, Uciskana ludność nie miała nawet prawa do protestu, gdy kontrolerowi skarbu Foultonowi doniesiono o krytycznym położeniu ludu francuskiego, bezduszny ten satrapa rzekł: jeśli to łajdactwo nie ma chleba, niech je siano, które moim koniom bardzo smakuje (cyt.
wedł, A.
Świętochowskiego).
W Anglii wielokrotnie panował również głód – zaznaczył się on zwłaszcza w okresie rozwoju przemysłu Włókienniczego, kiedy lordowie wywłaszczali chłopów z ziemi, gdyż ziemia zaczęła być gwałtownie potrzebna do wypasania stad baranów i owiec.
W późniejszych czasach, znaczna część robotników angielskich żyła również w skrajnej nędzy.
Jack London w książce swej Na dnie opisuje los ubogich warstw ludności we wschodniej części Londynu.
Los biedaków pogarszał się, zwłaszcza w okresach kryzysów tak częstych w gospodarce kapitalistycznej.
O położeniu robotników w Anglii w drugiej połowie XIX stulecia pisał też K.
Marks w I tomie Kapitału (rozdz.
: źle opłacane warstwy brytyjskiej przemysłowej klasy robotniczej).
Sztuka kulinarna nie opierała się na przesłankach naukowych, a nawet była pozbawiona, prostego zdrowego rozsądku.
Kierowano się głównie modą, wyglądem i smakiem potraw, a nie ich rzeczywistą wartością.
Kuchmistrze za punkt honoru stawiali sobie wynaturzenie potraw, starali się tak zmieniać wygląd i smak pokarmów, by nie można było rozpoznać produktu wyjściowego
[podobne: ciasto yufka gdzie kupić, szumgum, kwestia smaku tort ]

Tags: , ,

Jędrzej Śniadecki zwraca uwagę

Jędrzej Śniadecki zwraca uwagę, że: wszyscy pierwsi w starożytności prawodawcy nie tylko mieli uwagę na sposób wychowania młodzieży, którą umiejętnie kształcili, ale przepisywali ludom sposób życia, jakiego się nieodstępnie trzymać miały, rodzaj pokarmów i napojów, których używać lub nie używać należało czas nawet i wielkość pokarmu, napoju, pracy i spoczynku.
(J.
Śniadecki: O fizycznym wychowaniu dzieci, tom II).
Myśli i spostrzeżenia o znaczeniu prawidłowego odżywiania się człowieka zdrowego i chorego możemy już znaleźć w naj starszych papirusach egipskich.
Egipcjanie przypisywali ogromne znaczenie postępowaniu higienicznemu i dietetycznemu.
U Egipcjan, podobnie jak u Fenicjan i Babilończyków, pewne zwierzęta uważane były za święte, inne za nieczyste.
Spożywanie mięsa tych zwierząt było zabronione.
Egipcjanom nie wolno było jeść mięsa wieprzowego i krowiego (krowa była poświęcona bogini Izydzie), nie jedzono też mięsa koni, osłów, psów i kotów.
Królowie i kapłani mogli jeść tylko mięso cieląt i wołów, a z drobiu gęsi.
W starożytnym Egipcie uprawiano rośliny zbożowe pszenicę i jęczmień.
Pomniki z tych czasów przedstawiają często ścinanie kłosów za pomocą zakrzywionego noża z rączką oraz obrazy-z rzemiosła młynarskiego i piekarskiego.
Jęczmień został opisany w Egipcie na około 2440 lat przed naszą erą.
Egipcjanie uważali go za pierwsze zboże uprawiane przez ludzi.
Owsa Egipcjanie nie hodowali, znane było natomiast proso.
Z jarzyn uprawiano groch, bób, soczewicę (ziarna jej znaleziono już w grobach III dynastii – około 2200 lat przed naszą erą), selery, szparagi, ogórki, rzepę, za pokarm służyły też młode pędy papirusu.
Cenione-były ogólnie własności czosnku i cebuli.
Na jednej z piramid czytamy, że przy jej budowie wydano aż 1600 talentów na kupno rzepy, cebuli i czosnku dla pracujących tam robotników.
Uważano zwłaszcza, że Czosnek podwyższa wydajność pracy robotników.
Zwyczaje odżywiania u starożytnych Hebrajczyków normowały w wielkiej mierze przepisy religijne.
Zabronione było spożywanie mięsa królików, zajęcy, wielbłądów, a zwłaszcza świń.
Świnia uchodziła za zwierzę szczególnie nieczyste, gdyż odżywia się odpadkami.
Wielokrotnie powtórzony jest w Pięcioksięgu zakaz spożywania krwi.
Przepisy te były uzasadnione, gdyż w gorącym klimacie tłuste mięso wieprzowe i krew łatwo ulegają zepsuciu.
Pokarmy używane przez ogół Hebrajczyków były niewyszukane – wiedzieli oni dobrze, że proste pożywienie więcej przynosi pożytku człowiekowi niż drogie i wyszukane.
Chleb, ryż, zboża, bób, groch, soczewica, figi, miód, oliwa, mleko, mięso cieląt, wołów, koźląt stanowiły pokarm zarówno ludu, jak i książąt
[hasła pokrewne: tort szwardzwaldzki oryginalny przepis, aminy biogenne w żywności, szumgum ]

Tags: , ,

Budyń z ryby

Budyń z ryby . Formę budyniową lub rondel z dokładnie dopasowaną pokrywą wysmarować masłem i wysypać tartą bułką. Rybę umyć, oskrobać lub ogolić z łusek, wypatroszyć, odciąć głowę i płetwy, wypłukać. Włożyć do wrzącego wywaru z warzyw, ugotować. Gdy ryba ostygnie, oddzielić mięso od ości. Czerstwą bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć i wraz z mięsem ryby zemleć w maszynce. Utrzeć masło z żółtkami, połączyć, ucierając ze zmieloną masą rybną. Dodać ubitą pianę z białek. Wymieszać, przyprawić do smaku solą. Gotową masę włożyć do przygotowanej formy, wyrównać powierzchnię i zamknąć formę. Wstawić do naczynia z wrzącą wodą tak, aby woda sięgała do 3/4 wysokości formy, przykryć. Gotować 45 min. do 1 godz. Podawać zaraz po przygotowaniu. Zastosowanie w chorobach przewodu pokarmowego, gardła, nerek i przy diecie tuczącej. Dla chorych na wątrobę i choroby układu krążenia przygotowuje się budyń na samych białkach. 50 dag filetów, 4 białka, 40 dag warzyw mieszanych, pół łyżeczki masła, pół łyżeczki tartej bułki, sól, 50 dag ryby, 40 dag warzyw (marchew, pietruszka, seler), sól, ewentualnie żółtko
[podobne: aminy biogenne w żywności, szumgum, torty urodzinowe warszawa ]

Tags: , ,

Ryba w pomidorach

Ryba w pomidorach . Rybę umyć, oczyścić z łusek, usunąć wnętrzności, opłukać, pokrajać na porcje. Pomidory umyć, pokrajać w plasterki. Ułożyć w rondlu na przemian rybę i pomidory, lekko skropić wodą, oprószyć solą i szczyptą cukru. Udusić pod przykryciem. Podawać z ziemniakami lub kluskami. Zastosowanie: wszystkie diety z wyjątkiem diety w chorobach przewodu pokarmowego i kamicy nerkowej szczawianowej. Ryba dietetyczna po grecku Umytą rybę oczyścić z łusek, sprawić, opłukać, oddzielić filety od ości, pokrajać na porcje. Przygotowane warzywa pokrajać w paski. Ułożyć na przemian w rondlu rybę i warzywa, oprószyć solą i cukrem, skropić oliwą i wodą. Udusić pod przykryciem. Gdy miękkie dodać pastę pomidorową lub świeże pomidory i poddusić jeszcze chwilę. Przyprawić do smaku solą i cukrem. Przed podaniem posypać posiekaną nacią pietruszki (ok. 3 łyżki). Podawać na gorąco z ziemniakami z wody lub na zimno z pieczywem. Zastosowanie: wszystkie diety, z wyjątkiem diety w chorobach przewodu pokarmowego i kamicy nerkowej szczawianowej.
[hasła pokrewne: tort kanapkowy, szumgum, tort urodzinowy dla faceta ]

Tags: , ,

Potrawka z raków

Potrawka z raków . Raki ugotować. Gdy ostygną, wyjąc mięso z kleszczy i szyjek. Skorupki podsuszyć w ciepłym piekarniku i utłuc w moździerzu lub zemleć w maszynce do mięsa. Podsmażyć w rondlu z dodatkiem masła, następnie dodać pół szklanki wody i dusić 30 min. Continue Reading

Tags: , ,

W ciezszych stanach chorób watroby i przewodu pokarmowego trzeba niejednokrotnie powaznie ograniczyc potrawy z ryb, uznajac za dozwolone jedynie ryby mielone (pulpety, budynie, suflety)

W cięższych stanach chorób wątroby i przewodu pokarmowego trzeba niejednokrotnie poważnie ograniczyć potrawy z ryb, uznając za dozwolone jedynie ryby mielone (pulpety, budynie, suflety). Istnieją schorzenia, w których zezwala się na stosowanie znacznie szerszego asortymentu potraw rybnych. Chorzy np. na cukrzycę mogą otrzymywać ryby nie tylko gotowane, ale także potrawy z chudych gatunków ryb pieczonych, zapiekanki, a nawet ryby duszone z ograniczoną ilością tłuszczu. Ryby pieczone, a zwłaszcza pieczone w pergaminie oraz duszone można podawać chorym z dolegliwościami układu krążenia, podobnie jak przy łagodniejszych stanach schorzeń wątroby, w niektórych chorobach zakaźnych (np. Continue Reading

Tags: , ,
Archiwum

Copyright 2020 cukiernia łódź.